Chính sách

Chính sách bảo mật

CÔNG TY TNHH XNK AN THÀNH ĐẠT  ("chúng tôi", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") điều hành https://anthanhdatvn.com/ trang web ("Dịch vụ").

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó. 

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải tiến Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách Bảo mật này, các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://anthanhdatvn.com/

Thu thập và Sử dụng Thông tin
Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải tiến Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại Dữ liệu Thu thập
Dữ liệu cá nhân
Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên lạc hoặc xác định bạn ("Dữ liệu Cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Cookie và dữ liệu sử dụng
Dữ liệu sử dụng
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng ("Dữ liệu sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính của bạn (ví dụ địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ chúng tôi ghé thăm, thời gian và ngày bạn ghé thăm, thời gian dành cho các trang đó, định danh thiết bị và các dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi Dữ liệu Cookie
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và giữ một số thông tin nhất định.

Cookie là các tệp có số lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất vô danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là các đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin và để cải tiến và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của bạn từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng:

Cookie phiên. Chúng tôi sử dụng cookie phiên để vận hành Dịch vụ của chúng tôi.
Cookie Ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie Ưu tiên để nhớ các sở thích và các cài đặt khác nhau của bạn.
Bảo mật Cookies. Chúng tôi sử dụng Cookie Bảo mật vì mục đích bảo mật.
Sử dụng dữ liệu
Văn công nghiệp sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

Cung cấp và duy trì Dịch vụ
Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi
Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
Cung cấp chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
Cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải tiến Dịch vụ
Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ
Phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
Chuyển dữ liệu
Thông tin của bạn, bao gồm cả Dữ liệu cá nhân, có thể được chuyển đến và duy trì trên - các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc cơ quan có thẩm quyền của chính phủ khác, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các luật lệ thuộc thẩm quyền của bạn.

Nếu bạn ở ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân, sang Việt Nam và xử lý nó ở đó.

Sự chấp thuận của bạn đối với Chính sách Bảo mật này sau khi bạn gửi các thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Văn công nghiệp sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách Bảo mật này và sẽ không có sự chuyển nhượng Dữ liệu Cá nhân của bạn tới một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các kiểm soát thích hợp tại chỗ bao gồm cả an ninh dữ liệu của bạn và các thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu
Yêu cầu pháp lý
Văn nghiệp chuyên nghiệp có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn khi tin tưởng rằng hành động đó là cần thiết để:

Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
Để bảo vệ và bảo vệ quyền lợi của Vanoc nghiệp
Để ngăn ngừa hoặc điều tra những sai trái có thể có liên quan đến Dịch vụ
Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người sử dụng Dịch vụ hoặc công chúng
Để bảo vệ trách nhiệm pháp lý
Bảo mật dữ liệu
Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Các nhà cung cấp dịch vụ
Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp Dịch vụ") cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc để giúp chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các công việc này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

phân tích
Chúng tôi có thể sử dụng các Nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để giám sát và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào một liên kết bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Bảo mật của trẻ em
Dịch Vụ của chúng tôi không đề cập tới bất cứ ai dưới 13 tuổi ("Trẻ em").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất cứ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con của bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu cá nhân từ trẻ em mà không có sự chấp thuận của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để loại bỏ thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Thay đổi Để Chính sách Bảo mật này
Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật Mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi sự thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày có hiệu lực" ở đầu Chính sách Bảo mật này.

Bạn nên xem xét Chính sách Bảo mật này theo định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu quả khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, hãy liên hệ với chúng tôi:

Qua email: contact@anthanhdatvn.com

Bài viết khác
Hotline tư vấn miễn phí: 0908681693
Zalo